LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

Regulamin Rady Użytkowników LODMAN

 

§ 1.

Rada Użytkowników jest ciałem kolegialnym reprezentującym placówki naukowo - badawcze i uczelnie łódzkie oraz inne instytucje (z terenu Łodzi) będące sygnatariuszami Porozumienia w sprawie eksploatacji i współużytkowania Łódzkiej Akademickiej Sieci Komputerowej - ŁASK w ramach Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK z września 1993 roku, zmienionego 3 listopada 1994 roku.

§ 2.

 1. Kompetencje Rady Użytkowników określa Porozumienie, o którym mowa w § 1. oraz Uchwała KBN z dnia 17 listopada 1993 r.
 2. Wyznaczanie jednostek naukowo - badawczych i uczelni łódzkich oraz ilości ich reprezentantów w Radzie należy do zadań sygnatariuszy Porozumienia.
 3. Reprezentantów poszczególnych placówek wyznaczają ich kierownicy, będą osoby przez nich upoważnione.

§ 3.

 1. Rada Użytkowników zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, albo na wniosek I/4 składu Rady.
 3. W wypadku złożenia wniosku o zwołanie Rady, Przewodniczący ma obowiązek jej zwołania w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Jeżeli Rada została zwołana na wniosek członków Rady, porządek obrad winien uwzględnia przedmiot zwołania Rady.
 4. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala Przewodniczący Rady.

§ 4.

W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie oraz osoby zaproszone przez Radę.

§ 5.

 1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, dwóch v-ce Przewodniczących.
 2. W skład Prezydium wchodzš na prawach członków:
  1. Sekretarz RU - powoływany przez Przewodniczącego,
  2. Koordynator ds. budowy LODMAN.
 3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za kierowanie pracami Rady, zgodnie z jej zakresem działania i Regulaminem.

§ 6.

 1. W okresach między zebraniami RU decyzje podejmuje Prezydium

§ 7.

 1. Uchwały wymagają, dla swej ważności, co najmniej połowy obecności członków Rady.
 2. Uchwały Rady podejmowane są w drodze głosowania jawnego, chyba, że Przewodniczący posiedzenia zarządzi inaczej. Wniosek członka Rady o zarządzenie głosowania tajnego jest wnioskiem formalnym.
 3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§ 8.

Z wszelkich posiedzeń Rady sporządza się protokoły.

§ 9.

Za wykonanie uchwał Rady odpowiedzialny jest jej Przewodniczący lub osoba przez Radę wyznaczona.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 11.

 1. Powołuje się Zespół Techniczny RU LODMAN, w celu bieżącego wspomagania prac prowadzonych przez Jednostkę Wiodącą w zakresie inwestycji i eksploatacji sieci LODMAN, oraz przygotowania zebrań Rady Użytkowników. Ponadto Zespół Techniczny wykonuje polecenia Prezydium RU.
 2. Przewodniczącego Zespołu Technicznego powołuje Rada Użytkowników LODMAN na wniosek Przewodniczącego RU.
 3. Regulamin pracy Zespołu Technicznego ustala Rada Użytkowników na wniosek Przewodniczącego ZT.
 4. W skład Zespołu Technicznego wchodzą także Koordynator Regionalny i Sekretarza Rady RU LODMAN.
 5. Przewodniczący ZT wchodzi w skład Rady Użytkowników RU LODMAN na prawach członka.
 6. Skład osobowy Zespołu Technicznego ustala Rada Użytkowników na wniosek Przewodniczącego ZT.

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Użytkowników w Łodzi, dniu 9 grudnia 1994r.